uslugi_title

System IT jest wierzchołkiem góry lodowej optymalizacji procesów zachodzących w firmie. Dlatego kluczowym etapem przed decyzją o wdrożeniu systemu IT jest przeprowadzenie analizy procesów zachodzących w firmie. Nasi konsultanci we współpracy z przedstawicielami firmy Klienta zmapują procesy zachodzące w obszarze kluczowych operacji (stan obecny). W procesie doradczym w odpowiedzi na zdiagnozowane wyzwania organizacji opracują następnie zoptymalizowaną mapę procesów (stan przyszły), która będzie podstawą do wdrożenia zmian w organizacji.

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych ekspertów w rozwijaniu systemów logistycznych odpowiadających na wyzwania stawiane przez rynek e-commerce, nasi Klienci mają pewność, że zarekomendowane zmiany w procesach i podążające za nimi wdrożenie systemu IT, da optymalny efekt biznesowy. Na podstawie tak przygotowanej dokumentacji możliwe jest opracowanie wymagań funkcjonalnych, a następnie specyfikacji technicznej dla wykonawcy systemu IT.

Każdy projekt zaczyna się od wizji

W toku spotkań warsztatowych z naszym Klientem uszczegóławiamy jego oczekiwania i wyobrażenia o funkcjonalności systemu, przekuwając je na precyzyjne wymagania. Kluczowy efekt realizacji, którego oczekuje jest przez naszych analityków biznesowych rozkładany na czynniki pierwsze:

 

 • Definiujemy czynniki, jakie będą odpowiadać za właściwą realizację celu, określamy ich wzajemne zależności
 • Mapujemy procesy i optymalizujemy je
 • Projektujemy funkcjonalności, na podstawie zbioru zdefiniowanych czynności odpowiadających procesom
 • Projektujemy interfejsy użytkownika, oraz panele zarządcze przewidziane w rozwiązaniu ( zakres dostępnych tam danych, sposób prezentacji, metody filtrowania)
 • Projektujemy flow pracy dla każdej roli użytkownika, przewidzianego w danym systemie

Dokumentacja rozwiązania i konkretny plan działania powstają etapowo, w ścisłej współpracy z Klientem. Każdy kolejny etap wiąże się ze spotkaniem, na którym komunikujemy Klientowi status i prezentujemy nasze propozycje i rekomendacje.

Efektem prac warsztatowych na etapie projektowania jest szczegółowa dokumentacja:

 • specyfikacja funkcjonalna – określająca w każdym szczególe jakie procesy i w jaki sposób będą wspierane przez projektowane rozwiązanie. To dokumentacja wyrażona w języku biznesowym. Zawiera szczegółowe mapy procesów, ilustrujące jakie czynności i w jakiej kolejności zostaną wykonane podczas przebiegu procesu
 • specyfikacja techniczna – to dokumentacja przeznaczona dla programistów. Opisuje dokładnie sposób działania wdrażanego rozwiązania i wszystkie relacje pomiędzy elementami systemu. Jest wykonana według standardów zapewniających pełną jej czytelność dla każdego programisty, który w przyszłości będzie chciał dokonywać zmian w systemie
 • harmonogram – określający dokładny czas trwania tak całej realizacji jak i poszczególnych jej odcinków.

Perspektywa rozwoju

Projekt rozwiązania realizujemy tak, aby nie stanowił on zamkniętego elementu systemu informatycznego. Wszędzie tam, gdzie podczas specyfikowania projektu przewidujemy jego rozwój, zaznaczamy to w dokumentacji. Takie podejście gwarantuje naszemu Klientowi to, że dokładnie zna możliwości rozwoju wdrażanego systemu.

Prace developerskie, uruchomione po fazie analizy biznesowej (patrz konsultacje) oraz projektowania, którego skutkiem jest pełna dokumentacja funkcjonalna i techniczna rozwiązania przebiegają etapowo, ściśle według określonego harmonogramu. Postępy realizacji komunikowane są Klientowi w określonych cyklach. Każdy harmonogram przewiduje terminy, w jakich dostarczone zostaną Klientowi kolejne etapy do częściowego odbioru.

Każda realizacja która podejmujemy prowadzona jest przez dedykowanego Kierownika Projektów, który reprezentuje nas w kontaktach z Klientem. Odpowiada on za sprawną komunikację na linii z Klientem, właściwy przepływ informacji, osobiście odpowiada za terminowość działań zgodną z harmonogramem i usuwanie przeszkód stających na drodze do celu. Projekt manager doskonale poznaje realizowane wdrożenie, prowadzi projekt od początku do końca, co zapewnia ciągłość realizacji.

Dostosowana metoda projektowa

Do każdej realizacji dobieramy właściwa metodykę projektową. Zależy ona od złożoności wdrożenia, czasu jej trwania i preferencji Klienta. Dobór metodyki wpływa na częstotliwość spotkań i sposób komunikowania statusu realizacji.

Każdy projekt jest inny, dlatego nie istnieje jeden schemat postępowania. Bazując na doświadczeniu wybieramy taką metodę pracy, która zmaksymalizuje jej efektywność i doprowadzi do oczekiwanego celu w możliwie jak najkrótszym czasie.

Stały support techniczny

Każde wdrożenie poprzedzone jest szczegółowymi testami w środowisku, które imituje/odtwarza to, w którym system będzie funkcjonował na co dzień. Testy prowadzone są z wykorzystaniem realnych danych, często na grupie wyłonionych na podstawie danych o przekroju grupy docelowej rzeczywistych klientów (choć o tym decyduje Klient).
W ramach współpracy w czasie po wdrożeniu gwarantujemy stałą obsługę techniczną reagującą na zgłoszenia ze strony Klienta w bardzo krótkim czasie. Funkcjonowanie wdrożonego rozwiązania jest przez nas monitorowane w celu wyeliminowania ewentualnych wyjątków od testowanych scenariuszy użycia.

Utrzymanie systemu

Usługi utrzymaniowe świadczymy według sprawdzonych, skutecznych procedur, stworzonych w oparciu o dobre praktyki ITIL. Realizowane przez nas usługi utrzymaniowe obejmują:

 • Stały monitoring krytycznych dla funkcjonowania systemu procesów (zgodnie z procedurą i/lub wymaganiami Klienta). Bieżąca kontrola sprawności systemu wsparta jest:
  • Systemem wczesnego ostrzegania (automatyczne powiadomienia dla krytycznych wartości określonych parametrów w systemie)
  • Dedykowanym zespołem techników, gotowym do interwencji w przypadku sygnalizowanych nieprawidłowości
 • Zapewnienie bezpieczeństwa strategicznych danych gromadzonych i przetwarzanych przez system
 • Zarządzanie zgłoszeniami ze strony właściciela biznesowego:
  • Incydentami
  • Zdarzeniami
  • Problemami
 • Obsługę zgłoszeń realizacji zmian funkcjonalnych:
  • Przyjęcie zgłoszenia
  • Uszczegółowienie
  • Analiza wykonalności/czasochłonności
  • Prowadzenie dokumentacji formalnej
 • Zarządzanie uprawnieniami dostępu użytkowników
 • Obsługę komunikacji na linii: Klient wsparcie techniczne

Wszystkie powyższe procesy realizowane są na podstawie szczegółowych, sprawdzonych w praktyce procedur.

Ogólna procedura utrzymaniowa określa:

 • Model utrzymania platformy
 • Opis struktury systemu, z wyróżnieniem krytycznych procesów biznesowych
 • Skład zespołu utrzymaniowego i podział ról jego członków
 • Pozostałe procedury obowiązujące w ramach utrzymania systemu

Bezpieczeństwo danych

Procedura tworzenia kopii zapasowych definiuje:

 • Zakres danych podlegających backup-owi (obszary procesowe, kategorie danych)
 • Sposób wykonywania, testowania i odtwarzania kopii bezpieczeństwa: częstotliwość wykonania, sposób zapisu
 • Sposób przechowywania kopii bezpieczeństwa
 • Harmonogram wykonywania kopii bezpieczeństwa,
 • Zasady procedowania zgłoszeń o przywrócenie/odtworzenie danych z kopii
 • Skład zespołu odpowiedzialnego za realizację procedury i podział ról jego członków

Bieżąca kontrola stanu procesów

Procedura monitoringu określa:

 • metody monitorowania (dashboardy kontrolne, automatyczne powiadomienia)
 • Elementy systemu/procesy podlegające monitorowaniu i rejestracji w dziennikach systemowych
 • harmonogram wszystkich działań monitoringowych
 • metody archiwizowania, przechowywania i usuwania dzienników systemowych
 • skład zespołu monitorującego – podział ról i zakres odpowiedzialności
 • procedurę przyznawania dostępów do paneli kontrolnych
 • procedury postępowania w przypadkach awarii/nieprawidłowego działania monitorowanych funkcji,
 • zasady komunikowania nieprawidłowości (łańcuch komunikacji/ścieżka eskalacji )

Szczegółowe warunki obsługi zgłoszeń są ustalane indywidualnie i dotyczą:

 • kategoryzacji zgłoszeń (priorytet)
 • gwarantowanego czasu reakcji na zgłoszenie
 • maksymalnego czasu znalezienia rozwiązania tymczasowego (w celu zachowania sprawności systemu)
 • maksymalnego czasu rozwiązania zgłoszonego problemu